دهان کوزه ها را گل گرفتند

دهان کوزه ها را گل گرفتند

نشر فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
زیباتر از قبل فرو میریزم

زیباتر از قبل فرو میریزم

نشر فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
وقتی دلگیری و تنها

وقتی دلگیری و تنها

نشر فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
برهنه تر از بلور آتش تر از زن

برهنه تر از بلور آتش تر از زن

نشر فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
سکوت نام دیگر من

سکوت نام دیگر من

نشر آنیما ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پرواز تا اتوبوس های آزادی

پرواز تا اتوبوس های آزادی

نشر آنیما ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پنجره (مجموعه پنج دفتر شعر)

پنجره (مجموعه پنج دفتر شعر)

نشر فصل پنجم ۸۲۰,۰۰۰ ریال
از سرشت و سرنوشت چاپ دوم

از سرشت و سرنوشت چاپ دوم

نشر فصل پنجم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
زمین سیاره متروکی است

زمین سیاره متروکی است

نشر اقلیما ۱۰۰,۰۰۰ ریال
سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

نشر نگاه ۵۰۰,۰۰۰ ریال
نشسته ام کنار خودم

نشسته ام کنار خودم

نشر نگاه ۱۵۰,۰۰۰ ریال
اینک دختری میهن من است

اینک دختری میهن من است

نشر نگاه ۲۵۰,۰۰۰ ریال
لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم

لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم

نشر نگاه ۸۵۰,۰۰۰ ریال
به رنگ شب

به رنگ شب

نشر نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
الیزا از عشق تا مزارع اطراف

الیزا از عشق تا مزارع اطراف

نشر آثار برتر ۲۲۰,۰۰۰ ریال
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین