اختتامیه جشنواره سراسری پستو

اختتامیه جشنواره سراسری پستو

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
نقد کتاب بی کتابی

نقد کتاب بی کتابی

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۷/۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱/۲۹
جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

جشن امضای کتاب «هزار و یک شب من»

از ۱۳۹۷/۱/۲۷ تا ۱۳۹۷/۱/۲۷
کارگاه شعر آزاد

کارگاه شعر آزاد

از ۱۳۹۷/۱/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱/۱۶
تاریخ با طعم قهوه

تاریخ با طعم قهوه

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
پایتخت شعر

پایتخت شعر

از ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ تا ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
نشست ادبى انجمن نامه مهر

نشست ادبى انجمن نامه مهر

از ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲
تفسیر مثنوی معنوی

تفسیر مثنوی معنوی

از ۱۳۹۶/۹/۲۸ تا ۱۳۹۶/۹/۲۸
دوشنبه های شعر نگارستان

دوشنبه های شعر نگارستان

از ۱۳۹۶/۹/۲۰ تا ۱۳۹۶/۹/۲۰
یکشنبه ها

یکشنبه ها

از ۱۳۹۶/۹/۱۹ تا ۱۳۹۶/۹/۱۹
نشست انجمن ادبی نامه مهر

نشست انجمن ادبی نامه مهر

از ۱۳۹۶/۸/۲۹ تا ۱۳۹۶/۸/۲۹
شنبه های شاعرانه

شنبه های شاعرانه

از ۱۳۹۶/۸/۲۷ تا ۱۳۹۶/۸/۲۷
نشست انجمن دانه های در

نشست انجمن دانه های در

از ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

نشست هفتگی شاهنامه‌خوانی

از ۱۳۹۶/۸/۳۰ تا ۱۳۹۶/۸/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین