دردانه ۱
دردانه ۱

دردانه ۱

نشر فصل پنجم
یاسر قنبرلو - امیرعلی سلیمانی
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف:

چاپ چهارم
گزیده شاه بیت معاصر ایران به انتخاب محمدعلی بهمنی
با مقدمه اسماعیل امینی - به همت یاسر قنبرلو و امیرعلی سلیمانی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین